• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

הדף היומי - מסכת בבא בתרא

הדף היומי בעשר דקות - מסכת בבא בתרא

לצפייה והאזנה בשיעורים, בחר שיעור מהרשימה למטה.

בבא בתרא קסז - גמרא הדף היומי

{enclose batra_167.mp3}

סיכום הגמרא, דף יומי בבא בתרא קסז

(קסז. שורה 3 - קסח. שורה 8)
א. עוד בעיות של זיופים בשטרות: 1. לא לשים חתימה בדף עם רווח מעליה, שמא מוצא רמאי יכתוב שם התחייבות של החותם. 2. לא לכתוב את המספר בסוף שורה שמא יוסיף אותיות. 3. סיפורים על אביי שזיהה אותיות צפופות/מרווחות והכריח את המלווה להודות ברמאות. 4. סיפור על רבא שגילה זיוף של חתימה כי המזייף חתם את שמו של רבא לפני רב אחא בר אדא.
ב. העדים לא כותבים גט לבעל ושובר (קבלה) לאישה - בלי שמכירים את שמות הבעל והאישה, כדי שלא יכתבו הגט/שובר - ויתנו לאדם אחר עם אותם שמות. ואם יש באותו מקום שני זוגות עם שמות זהים, לא יגרש את אישתו בלי שגם האיש השני עם אותו שם נוכח, שנדע שהוא באמת בעלה ולא השני.
אם הלך למקום חדש, רק אחרי חודש הוא מוחזק שזה אכן שמו, (ולאביי ניתן גם לבדוק על ידי קריאה בשמו, ולרב זביד לא).
ג. שני סיפורים על אישה שטענה שהשובר (עליו היה חתום רב ירמיה ב"א) נכתב על ידי אישה אחרת. בסיפור הראשון רב ירמיה ב"א קיבל את דבריה, כי לא דקדק בפעם הראשונה להסתכל עליה, ובסיפור השני דקדק ואמר שזאת לא היא.

הוסף תגובה (2 תגובות)

בבא בתרא קסו - גמרא הדף היומי

{enclose batra_166.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קסו

(קסה: במשנה - קסז. שורה 3)

שטר לא מובן:

א. טעות בחישוב/מחיקה - הולכים לפי האפשרות הנמוכה (המוציא מחברו עליו הראיה).
ב. בסתירה בין תחילת השטר לסופו:
1. לגבי הסכום - זאת לא טעות אלא שהתחרטו, והולכים לפי הסוף.
2. כשיש אפשרות לומר שהסוף הוא טעות (הסופר השמיט אות 1) - הולכים לפי ההתחלה.
רב ספרא - אולי גם כשיש אפשרות לומר שהשינוי בסוף קרה ע"י זבוב.
ג. לשונות סתומים בשטר -
1. כסף/זהב - חתיכת כסף/זהב. מטבע כסף/זהב - דינר. לשון רבים - מיעוט רבים שניים. זהב בדינרים = זהב בשווי שני דינרי כסף (=האפשרות הנמוכה), [רב אשי:] "כסף בדינרים" = חתיכת כסף בשווי שני דינרי כסף,אבל "כסף בדינרי" = כסף בשווי שני דינרי זהב. ראיה ממשנה בכריתות שרשב"ג רצה להוריד המחיר של קן מ"דינרי" ל"דינרים" (מדינר זהב לכסף).
2. "שש מאות וזוז" - אביי - הכוונה ל601 זוזים (ולא סלעים, כי הולכים לפי הנמוך, ולא פרוטות - כי מסכמים כמויות כאלו במטבעות גדולות יותר).

הוסף תגובה (0 תגובות)

בבא בתרא קסה - גמרא הדף היומי

{enclose batra_165.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קסה

(קסה שורה 4 - קסו: במשנה)
א. דיני עשיית גט מקושר ופשוט תלויים במנהג המדינה לפי כולם.
ב. משלח שפירט לשליח - האם מקפיד או רק מראה מקום? 1. משנתנו - כשאין מנהג מסוים (מקושר/פשוט), והמשלח אמר לכתוב פשוט  - לת"ק - הקפיד, לרשב"ג - לא הקפיד. 2. אישה ששלחה שליח קבלה לקבל דינר כסף לקידושי וקיבל זהב, לת"ק - הקפידה, לר"ש - לא הקפידה. 3. אישה ששלחה שליח קבלה ואמרה לו שיקבל גיטה מהבעל במקום פלוני וקיבל במקום אחר - לת"ק - הקפידה, לר"א - לא הקפידה.
ג. החידוש במשנה ששטר עם עד אחד פסול - לאביי - שגם אם יש עד נוסף בע"פ - עדיין פסול. לאמימר - שכשר, החידוש הוא שגם שטר מקושר עם שני עדים פסול מהתורה (רשב"ם - לגמרי), כמו שטר רגיל עם עד אחד.
ד. אמימר מביא ראיה מר' ירמיה ששאלו אותו את השאלה הנ"ל ואמר שהשטר כשר, אך רב אשי דוחה אותו ואומר ששאלו את ר' ירמיה שאלה אחרת.
ה. הגרסאות לשאלה לרב ירמיה - 1. אמימר - כנ"ל (האם עד על השטר ועד בע"פ מצטרפים), ופסק שכן (לר' יהושוע בן קרחה, ששני עדים שראו דבר אחר - מצטרפים). 2. רב אשי - לר נתן ששני עדים יכולים להעיד זה אחר זה, האם גם בשני בתי דין שונים, ור' ירמיה - כן. 3. מר בר חייא - אם שני עדים העידו בכמה בתי דין, האם הדיינים מצטרפים גם לרבנן או רק לר' נתן? ר' ירמיה - מצטרפים גם לרבנן. 4. רבינא - בי"ד שקיימו שטר ומת אחד מהם - האם צריכים לציין זאת בחתימה? ר' ירמיה - כן.

 

הוסף תגובה (9 תגובות)

בבא בתרא קסד - גמרא הדף היומי

{enclose batra_164.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קסד

(קסג: 2 שורות מהסוף - קסה. שורה 4)
א. רב - אם גם השטר וגם התוכן על מחוק - השטר כשר. ולא חוששים שימחוק התוכן וישנה - כי ניתן להשוות עם העדים ולהבדיל בין מחוק פעם אחת למחוק פעמיים [ועוד תנאי - שהשטר נמחק בפני העדים, כדי שלא יסדר שטר שאזור העדים כבר מחוק פעמיים ואזור התוכן פעם אחת].
בברייתא - תוכן על חלק ועדים על מחוק - כשר, ולא חוששים שימחוק התוכן, כי העדים כותבים בין החתימות שכתב על חלק. תוכן על מחוק ועדים על חלק - פסול, שמא ימחוק וישנה, ופה לא ניתן להבחין אם ימחוק פעמיים כי אין עם מה להשוות.
ב. רבי חנינא בן גמליאל מתיר שטר מקושר שעדיו מקדימה, כי יכול להופכו לפשוט. רבי הקשה - (לאחר ששמע מהחכם זונין שבשטר מקושר כותבים תאריך של עוד שנה) הרי יש חשש לרמאות, כי המלווה יבקש שטר מקושר עם תאריך של עוד שנה, ואם הלווה יפרע בתוך השנה, יטען  המלווה שאיבד השטר, ויתן שובר עם תאריך של עכשיו, ואח"כ בסוף השנה יתבע אותו עם השטר המקושר, לאחר שיהפוך אותו לשטר פשוט. תשובה - ר' חנינא לא מקבל שובר.
ג. תאריכים על השטר - ארכן - שנה ראשונה למלכות, ארכן דיגון - שנה ראשונה של קדנציה נוספת. מספרים ביוונית - הינא, דיגון, טריגון, טטריגון, פנטיגון (5,4,3,2,1).
ד. לשון הרע - רבי לבנו - זה לשון הרע שר' יהודה החייט כתב שטר מקושר, וגם שכתב יפה ספר תהילים. כולם נכשלים מדי יום באבק לשון הרע.

הוסף תגובה (3 תגובות)

בבא בתרא קסג - גמרא הדף היומי

{enclose batra_163.mp3}

סיכום הדף היומי, בבא בתרא קסג

(קסג. אמצע - קסג: 2 שורות מלמטה)
א. רב - מותר שיהיה רווח בין העדים לבין ההנפק (קיום השטר ע"י בי"ד) שמתחתם, אך הגמרא - בתנאי שמטייט (ממלא בדיו), כדי שלא יוסיף שם תוכן. לעומת זאת, בין התוכן לבין העדים אסור יותר משורה 1 אפילו אם מטייט, שמא יחשבו העדים שהם מעידים על הטיוט.
ולא חוששים שמא יגזור את התוכן והעדים ויכתוב תוכן ועדים מזויפים מעל ההנפק, וכך יהיה לו שטר מזויף מקוים, כי: לרב כהנא - רב לא מתיר תוכן ועדות על מחוק (אלא שמואל מתיר), לרב טביומי - שרב כן מתיר, כשיש תוכן ועדים על מחוק דורשים ממנו לקיים את השטר שוב, כך שאין חשש.
ב. רי"ח - אם לא מילא בדיו (ריטב"א) - אסור אפילו שורה, כי כאן יש חשש שיגזור התוכן והעדים עד הרווח, ויכתוב ברווח תוכן וחתימות באותה שורה. לעומת זאת ברווח שבין התוכן לעדים אין חשש, כי אם יכתוב רק תוכן באותה שורה - לא נתייחס, כי זה כמו השורה האחרונה שלא מתייחסים אליה, ואם ישים שם גם חתימות - נדרוש ממנו לקיימם.

תרשים סיכום הדף יומי גמרא בבא בתרא  קסג, לחץ להגדלה

הוסף תגובה (1 תגובה)